Veilig op school

Sociale veiligheid

Op onze school wordt gewerkt met het programma De Vreedzame School. In alle klassen worden wekelijks lessen gegeven om kinderen te ondersteunen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden aan te leren. Maar wat nog veel belangrijker is: bij sociale gebeurtenissen en activiteiten worden de lessen en hun toepassingen direct en volop benut. Bij een conflict weten onze kinderen hoe zij begrip kunnen hebben voor de ander zonder daarbij hun eigen belangen te kort te doen. De kinderen leren over win-win situaties, ze leren hun eigen emoties onder woorden te brengen en te luisteren naar die van de ander. Gebeurtenissen in de klas worden vanuit de Vreedzame School gedachte besproken en opgelost.

Hoe Vreedzaam we ook willen zijn, in elke gemeenschap blijven zich problemen voordoen. Zoals pesten of onveilige situaties. We kunnen deze situaties niet tegenhouden. Ze horen helaas bij het leven. Wat het anticiperen erop extra lastig maakt, is dat onveilig gedrag juist vaak wordt vertoond buiten het gezichtsveld van de leerkracht. Maar we kunnen het wel tegen gaan. Dat doen wij met onze gecombineerde aanpak van Grip op de groep, De Vreedzame School én met M5.

M5 meldingen

Met M5 kunnen wij in kaart brengen waar, wanneer en hoe zich onveilige situaties blijven voordoen. Kinderen en ouders kunnen via onze website melden wanneer zij gepest worden. Via de M5 meldknop kan de situatie beschreven worden en wie er bij betrokken is geweest. De meldingen vanuit een bepaalde groep worden gezien door de leerkracht, die verbonden is aan die groep. De stuurgroep sociale veiligheid en de directeur kunnen alle meldingen inzien.

Bij een melding zal gevraagd worden om de volgende gegevens:

1. de naam van de school
2. de datum en de plaats waar het grensoverschrijdend gedrag plaatsvond
3. de beschrijving van het grensoverschrijdende gedrag
4. van de melder: voornaam, achternaam, de klas of groep, geslacht, mailadres
5. van de pester(s): voornaam, achternaam, de klas of groep, geslacht
6. van het slachtoffer(s): voornaam, achternaam, de klas of groep, geslacht

Na de melding

Aan de hand van de meldingen zoeken wij naar patronen en stemmen daar onze aanpak op af. Onze aanpak is altijd gericht op de context waarbinnen gepest wordt. Dit houdt in dat wij nooit zomaar een kind uit de groep zullen halen omdat er een melding is verricht. Het doel van het melden is om informatie te verzamelen over met name het structurele pestgedrag. De school gaat dus niet op iedere melding reageren. Het is natuurlijk vanzelfsprekend, dat er bij heel heftige meldingen, niet afgewacht wordt.

De school kan na enige tijd vaststellen of er sprake is van incidenteel pesten of dat het pestgedrag een structureel karakter heeft. We zoeken naar verklaringen, geven kinderen de kans hun eigen gedrag bij te stellen en werken samen met ouders. Bij structureel pestgedrag is er vaak een groep kinderen die gemobiliseerd kan worden om het pestgedrag te stoppen. Pesten is soms het gevolg van een onveilige klassensituatie. Bij een pestproblemen hebben dan alle kinderen ondersteuning nodig die we vervolgens bieden. Daar werken we onder andere aan door meer- of op andere plekken toezicht te organiseren, duidelijk te zijn in onze grenzen en oefensituaties te organiseren.

Over het algemeen geldt dus dat we niet direct in actie komen. Is het beeld na enige tijd helder, dan wordt dit eerst in het team besproken en daarna in de groep. Eerlijk, open, zonder geheimen en zonder beschuldiging. Leerlingen die opvallen krijgen de kans om zelf te stoppen. Wanneer leerlingen negatief blijven opvallen, wordt er uiteraard met de ouders van deze leerlingen contact gezocht. De vraag aan de ouders is om het met hun kind te bespreken, maar hem/haar vooral niet te verhoren, te verdedigen (er is immers geen schuld) of te straffen.

Pesten kan worden gestopt door een duurzame en structurele aanpak. Dat kan niemand alleen. Dat kunnen we wel met elkaar doen; leerkrachten, ouders, kinderen zelf, broertjes en zusjes. Ook als je je zorgen maakt over een vriendje of vriendinnetje kun je het incident gewoon melden.

Melden kan middels de groene knop (linksboven op deze pagina) ‘Ik help de school veilig te maken’. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.