Medezegenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

Een school heeft een bestuur, maar er is in de schoolorganisatie ook een medezeggenschapsraad (MR). In de MR komen ouders en leerkrachten samen om mee te beslissen over de gang van zaken op school. Ouders en leerkrachten krijgen hier inzicht in de bestuurlijke gang van zaken op school. De MR praat mee over beslissingen van de school.

Naast dat de MR meepraat, is de school ook verplicht om instemming of advies te vragen voordat er een besluit genomen kan worden. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. De MR kan hiermee zelf voorstellen doen, bijvoorbeeld voor verbetering of verandering in de school.

De MR speelt een belangrijke rol in het schoolbeleid, ze bevordert openheid en onderling overleg, ze waakt tegen discriminatie en voor gelijke behandeling en houdt contact met de achterban van ouders en personeel.


Tandem en Flierefluiter samen

Jenaplanschool de Tandem en Montessorischool de Flierefluiter hebben samen een bestuur en daarom ook samen een MR. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten van elke school.

Teamgeleding: Marjolein Haanstra, Ellen van der Bij, Liesbeth Helsdingen en Sylvia Pesch

Oudergeleding: Jan van Assema, Yildiz Jonkers, vacature, vacature

e-mailadres: MR@montessori-deflierefluiter.nl

 

Voor meer informatie over, onder andere, de medezeggenschapsraad kunt u bijvoorbeeld terecht op: www.oudersonderwijs.nl


Jaarplanning

16 september 2019

13 november 2019

8 januari 2020

11 mei 2020

29 juni 2020


Notulen (om te lezen, klik op de datum)

16 september 2019

13 november 2019

20 januari 2020

 

Jaarverslag

2018/2019


De leden van de MR 2019/2020 stellen zich aan u voor:

Yildiz Jonkers

Ik ben Yildiz Jonkers, moeder van Milla en Fiene. Milla zit in groep 5 en Fiene in groep 2 op de Tandem. In het dagelijks leven werk ik als communicatieadviseur bij de gemeente Medemblik en hou ik me bezig met crisiscommunicatie bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Omdat ik het leuk vind om mee te praten over het beleid op de school van mijn kinderen, heb ik me in 2018 verkiesbaar gesteld voor de MR. Sinds het begin van schooljaar 2018/2019 ben ik voorzitter van de MR.  

Marjolein Haanstra

Mijn naam is Marjolein Haanstra, ik ben getrouwd met Diederic en wij hebben samen 3 kinderen. Wij wonen in Hoorn. Ik houd erg van lezen en fotograferen en ik maak ook graag een lange wandeling in het bos of op het strand. Vanaf 2002 werk ik op de Tandem en de laatste jaren geef ik met veel plezier les aan groep 5/6. Maandag en dinsdag zijn mijn vaste werkdagen en ben ik te vinden bij de Wallaby’s. Ik zit in de M.R. omdat ik het leuk vind om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van school en om mee te kunnen denken over de toekomst. Het is interessant om met z’n allen de belangen van school, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen.


Jan van Assema

Mijn naam is Jan van Assema, vader van Melanie (Kolibries) en Stijn (Kakatoes). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Teamleider bij Staatsbosbeheer van Boswachters in het zuidelijk deel van NoordHolland. Daarnaast volg ik een deeltijd Bachelor in de Bedrijfskunde en ben ik bestuurslid bij MAK Blokweer. Sinds vorig schooljaar ben ik lid van de MR namens de oudergeleding op de Flierefluiter. Als MR-lid wil ik een positieve bijdrage leveren aan een prettig leerklimaat en de ontwikkeling van de kinderen op de Tandem en de Flierefluiter. Terugkijkend op de eerste paar maanden, die met name op de Flierefluiter hectisch startte, ben ik blij om te constateren dat zowel de personeels- als ouder geleding, maar ook bestuur directie en MR elkaar goed weten te vinden. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, spreek mij dan aan of stuur een e-mail aan de MR.

Liesbeth Helsdingen

 Graag stel ik mij voor. Ik ben Liesbeth Helsdingen en werk met veel plezier vier dagen als leerkracht in de onderbouw op montessorischool de Flierefluiter. De MR is voor mij een leuke manier om mee te denken met de gang van zaken op school, nauw contact te hebben met ouders, bestuur en teamleden. Via de MR ‘bewaken’ we onze identiteit als montessorischool maar krijgen ook nieuwe inzichten door de samenwerking met jenaplanschool De Tandem.