Ouders in de school

Betrokkenheid
In de opvoeding van ieder kind nemen ouders en school een belangrijke plaats in. De opvoeding thuis en op school hoort eigenlijk vloeiend in elkaar over te lopen. In de visie van Montessori zijn opvoeding en onderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ouders en leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle aspecten van de opvoeding van het kind. Het is belangrijk dat opvoeders vertrouwen uitstralen en hebben in het eigen kunnen van het kind. Ouders en leerkrachten moeten het kind die voorwaarden bieden in een zo optimaal mogelijke en veilige omgeving, waarin het kind voldoende uitdaging vindt, passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

De rol van de ouders
Volwassenen kunnen het kind helpen door goed te kijken naar wat het kind onderneemt en waar het behoefte aan heeft en daar op in te spelen. Ouders creëren thuis ruimte voor activiteiten waarmee het kind zich kan ontwikkelen, maar stellen waar nodig grenzen. Het is waardevol als ouders daarbij de eigenheid van het kind voor ogen blijven houden en het liefdevol en behoedzaam begeleiden tot volledige ontplooiing.
Om zich op school veilig en vrij te voelen heeft een kind het vertrouwen van ouders in de school en de leerkracht nodig. Wij vragen ouders in geval van onvrede en zorg, dit in eerste instantie zonder betrokkenheid van het kind met de leerkracht of de directie te delen. Afhankelijk van de leeftijd kan het kind zelf in een tweede fase betrokken worden. Wij vragen ouders op neutrale, liefst positieve wijze over de leerkracht te spreken.

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
De ouders worden op verschillende manieren ingelicht over het onderwijs en de school. Na aanmelding vinden er twee kennismakingsgesprekken plaats. Op vaste momenten in het schooljaar vinden oudergesprekken (naar aanleiding van de rapportage en bij de wisseling van bouw), klassen ouderavonden, klassen visite momenten plaats. Op verzoek van de leerkrachten of ouders vinden er ook tussentijdse gesprekken plaats.
Iedere 2 weken worden ouders over schoolzaken geïnformeerd middels het nieuwsbulletin van de school: de INFO. In de INFO is steeds een agenda opgenomen van activiteiten die plaatsvinden. Op de website staat een planning van het volledige schooljaar. De communicatie tussen school en ouders is geregeld via SocialSchools. Via dit digitale systeem houden ouders zelf hun actuele contactgegevens bij en kunnen ze absentiemeldingen en verlofaanvragen doen. De inschrijving van ouderhulp tijdens bijzondere activiteiten wordt via SocialSchools door de leerkrachten geregeld.
Ouders worden bij ons op school in de gelegenheid gesteld om ‘op visite te komen’. Op bepaalde dagdelen wordt de klas opengesteld voor de ouders. Iedere ouder, of ouderpaar, is in dat dagdeel van harte welkom om een half uur in de klas van hun kind mee te kijken. Ze kunnen even een tijdje met de klas ‘meedraaien’ en op deze manier de sfeer proeven en zien hoe alles reilt en zeilt in de klas van hun kind. De periode waarin dit kan wordt via SocialSchools bekend gemaakt.

Ouderhulp
Regelmatig wordt de ouders via intekenlijsten in SocialSchools en/of via de INFO. gevraagd of ze willen meehelpen bij een activiteit. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het begeleiden van een groepje kinderen tijdens een excursie of schoolreisje, maar ook uit het meehelpen bij creatieve activiteiten of bij het uitlenen van boeken uit de schoolbibliotheek.
In- en uitgaan van de school
Op onze school vinden we het belangrijk dat de kinderen, de ouders en andere bezoekers zich welkom voelen in onze school. We willen aan de kinderen laten merken dat elk kind er toe doet. Het is belangrijk dat jij er bent! Het in- en uitgaan van de school is een uitgelezen kans om op een ontspannen manier contact te maken met kinderen én ouders uit verschillende groepen. Alle leerlingen worden in de ochtend begroet met een hand en bij het uitgaan va school wordt de dag ook weer afgerond met het geven van een hand. Tijdens dit moment heeft de leerkracht even kort persoonlijk contact met de leerling, er wordt een extra compliment gegeven, een afspraak herhaald of iets dergelijks.

Inspraak
De ouders van onze school kunnen in drie geledingen op verschillende niveaus meepraten, meedenken en meebeslissen over allerlei onderwerpen die hun kind en de school aangaan.

1. Ouderraad (OR)
Sinds augustus 1993 is er een ouderraad (OR) aan de school verbonden. Het doel van de ouderraad is de relatie tussen de ouders en de school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de ouderraad aan het optimaal functioneren van de school bijdragen.
De ouderraad zet zich o.a. in bij de coördinatie van verschillende vieringen en schoolactiviteiten en beheert (mede) het ouderfonds. Ze staat in nauw contact met het team en de directie. Het reglement van de ouderraad, waarin alles nauwkeurig omschreven staat, is ter inzage op school aanwezig.

2. Medezeggenschapsraad (MR)
Sinds maart 1985 is er aan montessorischool de Flierefluiter een medezeggenschapsraad verbonden, overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Na het ontstaan van de Traditionele Vernieuwingsschool Hoorn op 1 augustus 2001 door de fusie met Jenaplanschool de Tandem bestaat de medezeggenschapsraad uit 8 leden. Hiervan worden 4 leden gekozen uit en door de ouders en 4 leden uit en door het personeel. De MR vergadert minimaal 8 keer per jaar. Zowel de vergaderingen als de notulen van de vergaderingen zijn openbaar en terug te vinden op de website. Alle ouders en personeelsleden kunnen agendapunten inbrengen en toelichten. Het doel van de MR is overleg, inspraak en openbaarheid op school te bevorderen. Zij kan, over alles wat de school betreft, voorstellen doen aan het bestuur of teamvergadering. Ten aanzien van een aantal zaken heeft de MR adviesrecht, in andere zaken heeft zij instemmingsrecht. In het medezeggenschapsreglement staat alles nauwkeurig omschreven.

3. Schoolbestuur (STABO Hoorn)
Met ingang van 1 augustus 2011 is het wettelijk verplicht om een scheiding aan te brengen tussen bestuur en toezicht. Het bestuur heeft na overleg met de besturenorganisatie waarvan het schoolbestuur lid is (VBS) besloten tot de vorming van een algemeen bestuur, bestaand uit een uitvoerend deel en een toezichthoudend deel. In het uitvoerend deel van het schoolbestuur zitten de directeuren van de beide vestigingen: Patricia Meyer van TVH Montessorischool de Flierefluiter en Ids de Haan van TVH Jenaplanschool de Tandem. Het toezichthoudend deel bestaat uit 5 ouders afkomstig van de beide vestigingen.
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor:
• Personeelsbeleid
• Beheer van door de overheid beschikbaar gestelde fondsen
• Beheer en onderhoud van gebouwen en materialen
• Toezicht op de gang van zaken binnen de school waaronder het leer- en werkklimaat voor de personeelsleden en de kinderen
De directeur/bestuurders zijn belast met de uitvoering van bovenstaande taken. Het mandaat van beide directeur/bestuurders is nader omschreven in het Bestuursreglement / managementstatuut STABOH, mei 2012.