Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Montessorischool de Flierefluiter is een onderdeel van Samenwerkingsverband de Westfriese Knoop. Het doel van het samenwerkingsverband is om iedere aangemelde leerling met specifieke onderwijs- en leerbehoeften een passende vorm van onderwijs op school te kunnen bieden.
Binnen samenwerkingsverband De Westfriese Knoop wordt Handelingsgericht Werken (HGW) als fundament gehanteerd. Het gaat altijd om dit kind op deze school in deze groep, bij deze leerkracht, van deze ouders in deze buurt…
Handelingsgericht Werken (HGW) is een planmatige en regelmatig herhaalde werkwijze waarbij Onderwijsprofessionals (Leerkracht, Intern Begeleider, Directeur en externe betrokkenen) met elkaar samenwerken.

In samenwerkingsverband De Westfriese Knoop zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning, de basiskwaliteit die elke school biedt.
De basisondersteuning legt vast welke deskundigheid van het onderwijsgevend personeel wordt verwacht. En wat de mogelijkheden van de school zijn om ondersteuning in te zetten. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft Montessorischool de Flierefluiter aan op welke manier wij leerlingen met speciale onderwijs- en leerbehoeften deze basisondersteuning biedt. Het profiel beschrijft waar de school intern expertise heeft opgebouwd bovenop de minimale basisondersteuning en ook waar grenzen worden ervaren. Het SOP beschrijft eveneens met welke externe ondersteuning deze grenzen worden verlegd.

Soms heeft een (aanstaande) leerling extra of speciale onderwijsbehoeften die de basisondersteuning overstijgen. De school kan samen met de ouders voor deze hulpvraag een OndersteuningsTeam aanvragen. Daarvoor wordt met een digitaal Groeidocument gewerkt. Samen met school (Intern Begeleider, Leerkracht en directeur), ouders en de extern deskundigen wordt een bespreking gehouden. We bespreken dan de stimulerende en belemmerende factoren van de leerling, van het onderwijs en de opvoeding. Er ontstaat inzicht in de wisselwerking en afstemming tussen de onderwijs- en opvoedingssituatie. De analyse geeft uitzicht op de doelen die we nastreven en de gewenste aanpak. Wat is wenselijk, wat is haalbaar.

Tenslotte geven conclusie, afspraken en planning aan wie wat doet, waarom, hoe en wanneer. De behoeften van leerling, school en ouders worden verwoord in een plan. Dit  kan bijvoorbeeld zijn observatie, onderzoek, ambulante begeleiding, inschakeling van externe hulp of begeleiding.

montessorischool Zwaag Hoorn Flierefluiter
Samenwerkingspartners

Meldcode School en Veiligheid

Gemiddeld heeft een kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Om snelle en beter in te grijpen bij vermoedens van kindermishandeling zijn scholen sinds 2013 wettelijk verplicht om een Meldcode te hanteren. De Meldcode is een stappenplan voor (onderwijs)professionals dat zij moet doorlopen als ze vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik hebben. Het doel is om kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld of mishandeling snel goede hulp te bieden.

De meldcode: vijf stappen

1. In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het meldpunt Veilig Thuis
3. Gesprek met de leerling en/of ouders
4. Met behulp van een afwegingskader bepalen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. Bij twijfel raadplegen we altijd Veilig Thuis
5. Bij acute of structurele onveiligheid melden we dit altijd bij Veilig Thuis.

Zorgen die we hebben over veiligheid van onze kinderen zullen we altijd met ouders bespreken. Onze schoolmaatschappelijk werker zal hier een ondersteunende en adviserende rol in hebben.

Verwijsindex

Soms heeft een kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om het kind en het gezin op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij een kind betrokken zijn, maken daarom gebruik van de Verwijsindex. Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt.
In de Verwijsindex leggen professionals alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Er staat geen inhoud in. Alleen naam, geslacht, geboortedatum en de gegevens van de professional zijn bekend. De Verwijsindex vermeldt nooit wat er aan de hand is, alleen dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn.
‘Matches’ tussen professionals zijn alleen zichtbaar voor de professionals, die direct betrokken zijn bij dat betreffende kind. Er kan dus niet gezocht worden naar kinderen of jongeren in het systeem door níet betrokken professionals.  Een professional kan voor maximaal 2 jaar zijn betrokkenheid aangeven.
Wanneer wij ons zorgen maken over uw kind en wij een registratie zullen doen in de verwijsindex, zullen wij dat met u bespreken en krijgt u daarvan van tevoren bericht.

Op de website van de verwijsindex staat meer informatie over de verwijsindex.
https://www.multisignaal.nl

Op de website van de Rijksoverheid is ook informatie te vinden over Passend Onderwijs, zoals o.a. onderstaand filmpje en brochure voor ouders: