Stabo Hoorn

Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Hoorn (STABO Hoorn)

Inleiding
In het hele land ontwikkelen schoolbesturen en scholen zelf nieuwe manieren om jongeren klaar te stomen voor een toekomst die nog niet vaststaat. Wat de besturen en scholen gemeen hebben is dat ze toe willen naar flexibel onderwijs dat goed aansluit bij individuele leerlingen en de veranderende eisen van de maatschappij. Jongeren moeten wendbaar zijn en de 21ste eeuwse vaardigheden goed in de vingers krijgen.
Het onderwijs heeft de bijna onmogelijke taak om samen met de ouders kinderen op te voeden en toe te rusten met vaardigheden die ze in staat stellen als volwassenen te functioneren in een wereld waarvan we op dit moment nog geen goed beeld hebben. Met technologie die we nog niet kennen, voor een beroep dat nu nog niet eens bestaat.
De zogeheten 21ste eeuwse vaardigheden (communicatie, samenwerken, digitale geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, probleem oplossen en sociale en culturele vaardigheden) lijken meer van belang dan ooit.
Belangrijk is dat deze toekomstbestendige kwaliteiten in een rijke leeromgeving wel een gedegen fundament van basisvaardigheden nodig hebben. Het gaat hierbij om een combinatie van zowel cognitieve als sociaal-emotionele vaardigheden. Hier zal dus de nodige aandacht aan besteed moeten worden. We gaan van kennisoverdracht naar “leren leren”. Onderwijs wordt individueler en meer op maat. ICT speelt hierin een belangrijke rol. De rol van onderwijsgevende verschuift meer in een coachende richting.

STABO Hoorn ziet modern Jenaplan- en Montessori onderwijs als waardevolle vernieuwingsconcepten, waarbij veel elementen al passend zijn en direct aansluiten bij bovengenoemde 21ste eeuwse vaardigheden.
STABO Hoorn wil  haar onderwijs zó inrichten dat zij optimale ontwikkelingskansen biedt voor elk kind. Dat doen we op twee bewust kleine, sociaal veilige en ‘warme’ scholen, waarbij veel aandacht is voor de individuele onderwijs- en ontwikkelbehoeften van kinderen. Er wordt intensief gewerkt aan de realisatie van een klimaat in beide scholen waarin harmonie en respect centraal staan en er continu geïnvesteerd wordt in het verbeteren van onderlinge relaties tussen kinderen en leerkrachten en de kinderen onderling.

Het bestuur van STABO Hoorn ziet dit als bestuurlijke opdracht. Het is richtinggevend voor alle activiteiten die binnen het bestuur en op onze beide scholen worden ondernomen.
STABO Hoorn is één van de kleinere besturen voor primair onderwijs in de gemeente Hoorn. Het bestuur is een zogenaamde ‘éénpitter’ en heeft officieel één school die bestaat uit twee afdelingen onder haar beheer. Dat is de Traditionele Vernieuwingsschool Hoorn (TVH).
Het gaat in de praktijk echter om twee zelfstandig functionerende scholen met een eigen pedagogisch concept:
Montessorischool de Flierefluiter in Risdam-Noord te Zwaag
Jenaplanschool de Tandem in de Kersenboogerd te Hoorn

Op beide scholen is een directeur-bestuurder aangesteld. Naast het directeurschap, het voeren van de dagelijkse leiding op de eigen school, is deze directeur-bestuurder ook dagelijks bestuurder van de stichting. Samen vormen beide directeur-bestuurders het algemeen (of dagelijks) bestuur van de STABO Hoorn.
Het bestuur van de STABO Hoorn kent ook een toezichthoudend deel. Deze toezichthouders bestaan uit voorgedragen en gekozen ouders. Ook kan een beperkt aantal niet-ouders lid zijn in verband met de vervulling van een specifieke functie. Deze ouders vervullen op vrijwillige maar niet vrijblijvende wijze hun functie als toezichthouders.

Het schoolbestuur is sinds 1 januari 1993 zelfstandig. Daarvoor zat het (landelijke) bestuur in Den Haag.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor:
– het personeelsbeleid;
– het beheer van de door de overheid beschikbaar gestelde fondsen;
– het beheer en onderhoud van de gebouwen en materialen;
– het toezicht op de gang van zaken binnen de school waaronder het leer- en werkklimaat van de personeelsleden en de kinderen.

Het bestuur houdt zich vooral bezig met het op hoofdlijnen vaststellen van het beleid. In het directiestatuut is geregeld welke taken gemandateerd zijn aan de directeuren. Bij het besturen van de school wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke samenwerking tussen alle betrokkenen: schoolleiding, personeel, ouders en bestuur.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

STABO, bestuur, PO, Hoorn, STABO Hoorn

MISSIE

De missie van de STABO Hoorn is:

“standvastig, stabiel met oog voor groei en ontwikkeling!”

De STABO Hoorn-scholen bieden kwalitatief hoogstaand, innovatief, inspirerend en Passend Onderwijs voor alle kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar.
Dit binnen de basisprincipes die horen bij het Montessorionderwijs (voor Montessori-school de Flierefluiter) en het Jenaplanonderwijs (voor Jenaplanschool de Tandem).
We bevorderen een respectvolle en kritische levenswijze bij kinderen waarbij het kind en met name het vertrouwen in zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden centraal staat.  Leerlingen zijn verantwoordelijk voor het eigen handelen. Hiervoor bevorderen de STABO Hoorn-scholen een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Tegelijkertijd streven we naar het maximaal haalbare op cognitief gebied voor alle kinderen.
Onze scholen stellen leerlingen in staat dicht bij huis hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en/of te ontwikkelen. Dit om de leerlingen verder te versterken in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid, zodat zij goed zijn voorbereid op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs en op hun plek als volwassene in onze samenleving.

Motto per school
Naast de STABO Hoorn-missie hanteert elke school haar eigen motto.
Het motto van Montessorischool de Flierefluiter is:

”Help mij het zelf te doen!”

Het uitgangspunt voor het onderwijs en totale aanbod op deze kleinschalige Montessorischool (±115 leerlingen) in Risdam-Noord, zijn de ideeën over onderwijs en opvoeding van Maria Montessori. Hier wordt kritisch naar gekeken en daar waar noodzakelijk wordt het montessorionderwijs vernieuwd. Nieuwe inzichten en eisen van deze tijd worden ingevoerd en toegepast. Zo kunnen we spreken van een moderne montessorischool.
In een aantal zaken onderscheidt Montessorischool de Flierefluiter zich van het reguliere onderwijs. Een voorbeeld hiervan is het werken met eigen Montessori-materialen en de vrijheid van werkkeuze. Vrijheid van werkkeuze betekent dat een kind zelf de volgorde van het werk kiest. Vanaf de kleuterklas leert het kind om stap voor stap zelfstandig een werkkeuze te maken. Het kind leert dat gekozen werk afgemaakt moet worden. Vanaf groep 5 werken de kinderen met een eigen planning. In de bovenbouw gebruikt een kind bij zijn planning een agenda. In dit werkboekje noteert het kind wat er op een dag allemaal gedaan/geleerd is.
De ontwikkeling van alle kinderen wordt gevolgd middels een algemeen ontwikkelingsvolgsysteem. Ook volgen wij onze kinderen met een systeem dat naadloos aansluit bij onze montessori visie; de leerlijnen. Van ieder kind wordt goed in kaart gebracht wat het niveau is. Aansluitend bij dit niveau krijgt het kind een afgestemd onderwijsaanbod. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen hun eigen leerlijnoverzichten. Zo is ook voor de kinderen zelf heel duidelijk aan welke doelen zij in de volgende periode gaan werken, welke werkjes zij kunnen kiezen en welke vaardigheden als beheerst kunnen worden afgevinkt.

Montessorischool de Flierefluiter is een kleine school. Dit willen we bewust zo houden. De school is een veilige werk- en leefgemeenschap waar ouders, leerkrachten en kinderen elkaar allemaal kennen. De leerlingen worden gestimuleerd zorg en respect te hebben voor elkaar. Er wordt gewerkt met een systeem waarbinnen kinderen elkaar helpen, met elkaar delen, werken en spelen. We zijn allemaal anders maar toch samen, dat is een belangrijk uitgangspunt.
Leerlingen op Montessorischool de Flierefluiter worden opgevoed tot democratische burgers. De Flierefluiter is een Vreedzame Montessorischool want met ingang van schooljaar 2018-2019 wordt er gewerkt met het programma van De Vreedzame School.

Het motto van Jenaplanschool de Tandem is:

”Leuk leren bestaat!”

Jenaplanschool de Tandem staat sinds 1992 in een nieuwbouwwijk van Hoorn: de Kersenboogerd. Dit is een grote nieuwbouwwijk die zo’n 25 jaar geleden is ontstaan.
In de wijk staan 7 scholen voor Primair Onderwijs. De meeste nieuwbouw is nu echter afgerond en het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd is dalend. Dit heeft op termijn gevolgen voor de in de wijk aanwezige PO-scholen. Volgens de prognose van de gemeente Hoorn zal de leerlingpopulatie van de Tandem de komende jaren een dalende trend laten zien. In de praktijk is dit vooralsnog niet het geval; het leerlingaantal is stabiel.

De Tandem staat in het deel van de Kersenboogerd dat zich kenmerkt door vooral koopwoningen en een gemiddeld tot hoger opgeleide populatie. De Tandem is een middelgrote, 8-klassige  school waar zo’n 200 kinderen dagelijks met plezier naar toe gaan om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen, al naar gelang hun mogelijkheden.
Er wordt gebruik gemaakt van een beperkt aannamebeleid. Dit houdt in dat er jaarlijks bekeken wordt hoeveel kinderen (nieuwe 4-jarigen) er kunnen worden aangenomen.
Dit aantal schommelt tussen de 20 en 25 leerlingen. Voor zij-instromende, oudere kinderen hanteren wij een zij-instroom protocol.

Veel ouders kiezen voor de school omdat ze waarde hechten aan het kleinschalige karakter van de school. Ouders zien hierin mogelijkheden voor een veilige, plezierige (leer- en ontwikkel-)situatie. Met name het feit dat de kinderen (maar ook de leerkrachten) elkaar kennen, met elkaar (op verschillende manieren) samenwerken en elkaar bij naam aanspreken, wordt positief beoordeeld. Ook het feit dat de Tandem een Jenaplanschool is waarbij actief gewerkt wordt aan “sfeer en relatie” en kinderen ruimte krijgen om op eigen niveau en naar eigen inzicht  “dingen” uit te proberen, wordt positief beoordeeld. Daarnaast wordt de positieve beoordeling van de inspectie ook een steeds vaker benoemd pluspunt.

In de praktijk zien we dat de meeste kinderen op school woonachtig zijn in de directe nabijheid/omgeving van de school. In enkele gevallen is er sprake van leerlingen die afkomstig zijn uit andere wijken ( de binnenstad, Blokker en Zwaag). In het verleden waren ook enkele leerlingen uit andere naburige dorpen ingeschreven.

Tot slot
Wilt u contact opnemen met STABO Hoorn, dan kunt u bellen met één van de beide directeur-bestuurders:
Patricia Meyer, Montessorischool de Flierefluiter:0229 232 342
Ids de Haan, Jenaplanschool de Tandem: 0229 270 108

U kunt er ook voor kiezen een mail te sturen naar:
bestuur@montessori-deflierefluiter.nl

Ons postadres is:
STABO Hoorn
Postbus 429
1620 AK Hoorn

Tenslotte is het natuurlijk ook mogelijk de websites van beide scholen te bekijken en/of direct te mailen naar één van de STABO Hoorn scholen:

Websites:
www.montessori-deflierefluiter.nl
www.jenaplan-detandem.nl

Mailadressen:
directie@montessori-deflierefluiter.nl
directie@jenaplan-detandem.nl