montessorischool Zwaag Hoorn Flierefluiter

Montessorionderwijs

‘Help mij het zelf doen’ – Maria Montessori

Maria Montessori [1870-1952] was een Italiaanse arts, die zich haar hele leven heeft ingezet voor wat zij ‘de rechten van het kind’ noemde. Met deze rechten doelde ze op onderwijs en opvoeding die gericht is op een volledige en vrije ontplooiing, in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden. Het kind krijgt zo de kans zich te ontwikkelen tot een gelukkig mens, levend in harmonie met zichzelf en in overeenstemming met zijn capaciteiten.

Zelfstandigheid
Niemand hoeft een kind te leren lopen of praten; ieder kind heeft van nature de drang om zich te ontwikkelen. Het uitgroeien tot een onafhankelijke persoonlijkheid moet het kind zelf doen. Daarom is het volgens Maria Montessori zo belangrijk dat een kind de vrijheid krijgt om zelf zijn/haar omgeving te ontdekken en dat te doen binnen de eigen mogelijkheden. Daarbij is de hulp van volwassenen onontbeerlijk. De zin ‘Help mij het zelf te doen’ omvat de kern van de begeleiding van de zelfstandigheid van een kind. Leerkrachten op een Montessorischool besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van deze zelfstandigheid.
Wij leren de kinderen hoe zij zelf allerlei zaken kunnen oplossen. Van veters strikken tot een weekplanning maken. Een kind krijgt die hulp en instructie die het op dat moment nodig heeft.
Dit houdt in dat in een groep van het ene kind meer verwacht wordt dan van het andere kind. De verwachtingen zijn passend bij de mogelijkheden van het kind.

Kindgerichtheid
De eerste levensjaren van het kind zijn voor zijn ontwikkeling van het allergrootste belang. Allerlei indrukken prikkelen het kind om zich te ontwikkelen. De kwaliteit van de omgeving is, naast het karakter en de aanleg, bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden. Het is belangrijk dat de prikkels een positief karakter hebben en tegemoet komen aan de basisbehoeften. Daarnaast is het van groot belang dat het kind begeleid wordt bij het ontwikkelen van zelfstandigheid, op weg van een hulpeloos wezen tot een onafhankelijke persoonlijkheid.
Zowel de ouders als de school zien het als taak de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd hierbij hulp en begeleiding te bieden. Het kind kan zich daardoor ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid, die de verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt.
Voor onze school is het gedachtegoed van Maria Montessori daarbij een leidraad.
Wij streven ernaar dat elk kind zich kan ontwikkelen in eigen tempo en in overeenstemming met de eigen mogelijkheden. De school stemt het lesaanbod af aan de behoefte van het individuele kind. Er is sprake van onderwijs op maat, met een aanbod van leerstof via een individuele leerlijn, adaptieve software en het werken met groepsplannen.

Pedagogisch klimaat
Ons onderwijs heeft als doel een evenwicht te creëren tussen de verstandelijke, sociale, emotionele en creatieve ontplooiing van de kinderen. Een kind kan zich alleen goed ontwikkelen wanneer het zich prettig en veilig voelt op school. Dit positieve pedagogische klimaat wordt gezien als een eerste voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Het is daarom erg belangrijk dat het pedagogisch klimaat op onze school goed is. De inspecteur schreef er in zijn rapport over onze school het volgende over:

Tekenend is de respectvolle wijze waarop leraren en leerlingen met elkaar omgaan. Het handen schudden waarmee alle leerlingen ’s ochtends worden verwelkomd en ’s middags worden uitgeluid is hiervan een illustratief voorbeeld. In de groepen heerst dan ook een goed pedagogisch klimaat.’

Uit: inspectie rapport mei 2019

Wij werken met het programma De Vreedzame school en de M5 meldknop. Klik hier voor meer informatie.

Materiaal
Het speciaal ontwikkelde montessorimateriaal speelt een belangrijke rol binnen het montessorionderwijs. Jarenlange ervaring toont aan dat het aantrekkelijke materiaal kinderen stimuleert en helpt zelfstandig en geconcentreerd te oefenen met de lesstof. In al onze groepen wordt met montessorimateriaal gewerkt. De montessori-materialen worden aangevuld met materialen uit de reguliere (digitale) methodes die wij daarnaast gebruiken.

In onze schoolgids kunt u nog veel meer lezen over onze school.

montessorischool Zwaag Hoorn Flierefluiter