Vaklessen

BEWEGINGSONDERWIJS

Sporten, spelen, bewegen en gezondheid nemen een belangrijke plaats in op onze school. Voor de lessen bewegingsonderwijs zet de Flierefluiter daarom een gediplomeerde vakleerkracht in, Sylvia Pesch. Zij verzorgt 2 keer in de week de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 en 1 keer in de week voor de groepen 1 en 2. Daarnaast is Sylvia verbonden aan school als beweegmanager. Samen met de vakleerkrachten van alle basisscholen in Hoorn organiseren zij verschillende naschoolse sport activiteiten.

montessorischool Zwaag Hoorn Flierefluiter

Ook worden op school kinderen uitgenodigd voor MRT (Motorische Remedial Teaching) en Fungym. Zo willen we dat alle kinderen plezier in bewegen hebben en/of krijgen.

Jaarlijks organiseren we de koningsspelen die voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 worden gehouden, maar ook de sportdag die voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 is. De Flierefluiter doet aan bijna alle sporttoernooien mee.

De sporttoernooien voor dit schooljaar zijn:

Cruyff Court voetbaltoernooi, groep 7 en 8
Scholierenveldloop, groep 3 t/m 8
Unihockeytoernooi, groep 3 t/m 6
Schaaktoernooi, groep 3 t/m 8
Fun in Athletics, groep 6 en 7
Volleybaltoernooi, groep 3 t/m 8
Basketbaltoernooi, groep 7 en 8
Handbaltoernooi, groep 7 en 8
Unicef sponsorloop, groep 1 t/m 8
Voetbaltoernooi, groep 5 t/m 8
Avond 4 daagse, groep 1 t/m 8
Kidsloop, groep 3 t/m 8
Peanutbaltoernooi, groep 3 en 4
Beachvolleybaltoernooi, groep 5 t/m 8
Hockeytoernooi, groep 3 t/m 8

ICT-LESSEN

We leven in een informatie- en communicatiemaatschappij. De huidige generatie kinderen is opgegroeid met de ‘digitale wereld’. De kinderen zijn gewend aan de snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden. De kinderen zijn van jongs af aan gewend aan de aanwezigheid van de ICT-toepassingen, accepteren die ontwikkelingen op een vanzelfsprekende manier  en weten niet beter dan dat het er is.

Ons uitgangspunt is, dat ICT geen doel op zich is, maar een middel om de kwaliteit van het lesgeven te verbeteren. Daarnaast willen we de kinderen leren doelbewust gebruik te maken van de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnieken. We werken hierbij vanuit de 21e -eeuwse vaardigheden. Op Montessorischool de Flierefluiter krijgen alle leerlingen ICT-lessen gericht op het ontwikkelen van deze vaardigheden.

De invoering van computers en laptops biedt ons, binnen het Montessorionderwijs, de mogelijkheid om te kunnen differentiëren, zo kan er nog beter ingespeeld worden op verschillen tussen kinderen. ICT schept deze mogelijkheden door:

  • Het uitbreiden van differentiatie, gelet op tempo van het individuele kind en het aanbod van de leerstof en leerstijl;
  • ICT sluit beter aan bij de belevingswereld van het individuele kind.

Door het gebruik van de computer wordt het leer-, denk- en ontwikkelingsproces van kinderen gestimuleerd: al vanaf de vroegste ontwikkeling oriënteert het kind zich op de wereld. Het kind leert de wereld kennen door te onderzoeken, het liefst autonoom en op eigen initiatief. Deze visie komt voort vanuit de Montessori methodiek die de basis vormt van ons onderwijs.

In de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen, kan ICT van betekenis zijn, door:

  • het nemen van eigen beslissingen;
  • het maken van een eigen keuze en planning;
  • een stimulans tot samenwerkend leren;
  • een stimulans tot zelfstandigheid en autonomie;
  • het versterken van het eigen initiatief.
CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VAKKEN

Onze school biedt kinderen ook kennismaking met het ontwikkelen van zijn of haar kunstzinnige en muzikale talenten. Wij vinden dat ook de culturele en kunstzinnige vakken regelmatig aan bod moeten komen. Interesse wekken en motiveren moet hierbij volgens ons voorop staan.

Voor het kunstzinnige en muzikale aanbod werken wij samen met Kzing. Kzing heeft als doelstelling; leven is spelen.

Kzing ontwikkelt in samenwerking met de leerkrachten een aanbod aansluit bij het niveau van de groepen, wat er speelt in de groepsontwikkeling en de thema’s die in de groepen leven: de jaargetijden, de feesten, de projecten etc. Bovendien stipt het materiaal vaak een maatschappelijk onderwerp aan, zoals pesten, armoede, internet, emoties, leren kiezen etc. of is vakoverstijgend en heeft naast een muzikale ook een andere leerinhoud.

We zorgen ervoor dat in de lessen die wij geven elk van de drie vakken (muziek, drama en dans) regelmatig aan bod komen.

Muziek

In veel van de lessen wordt er gezongen met eigen liedmateriaal. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan het leren van muzikale begrippen. Zo wordt er ook aandacht besteed aan de basisbegrippen van het notenlezen. Soms luisteren en kijken we naar muziek, op het digibord. Dan leren we van alles over stijlen en culturen en muzikale parameters, de eigenschappen van klank. Natuurlijk praten we daar met elkaar over. Persoonlijke smaakontwikkeling is immers van belang. Regelmatig maken we muziek: we werken met boomwhackers, melodica’s en het Orff-instrumentarium of gebruiken bodypercussie.

Drama

We stimuleren de leerlingen over de eventuele drempel van verlegenheid te stappen en dagen hen uit om hun fantasie te gebruiken. We laten de kinderen improviseren, emoties uitdrukken en lichaamstaal gebruiken, in leuke werkvormen. In de jongere groepen bijvoorbeeld worden de kinderen mee genomen in een verhaal en gaan samen fantasiespel spelen, we werken met spiegel-opdrachten, er wordt jabbertalk gesproken etc. In hogere groepen wordt er geïmproviseerd, een stukje script uitgewerkt, een tableau vivant neergezet, of zelf een toneelstukje bedacht in een groepje, etc. Ook bij dit vak wordt het digibord gebruikt om te kijken naar culturele uitingen op dit vlak.

Dans

Het is fijn om muziek dansend en bewegend te kunnen ervaren en om jezelf uit te drukken in je bewegingen. Daarom wordt er in onze lessen ook gedanst, in verschillende stijlen. Hoe fijn is het om, na lang stil te zitten in een klas, even te dansen en geluid te mogen maken! Maar natuurlijk kunnen we ook kijken naar een mooi ballet, of naar een goede hiphopdanser. Ook hier wordt weer zoveel mogelijk benoemd, zodat niet alleen de vaardigheid maar ook de kennis groeit. Waar we in de kleutergroepen met een eenvoudig stap en tik beginnen, studeren we in de bovenbouw rustig een kleine choreografie in.

montessorischool Zwaag Hoorn Flierefluiter