Dank voor uw interesse in onze school. Er is nog veel meer te vertellen over onze school en werkwijze.

Op de voorgaande pagina heeft u gelezen over het begrip vrijheid in gebondenheid. Dit houdt in dat de vrijheid die wij de kinderen bieden niet onbeperkt is. Het meest duidelijk is dit uit te leggen aan de hand van de vrije werkkeuze. In principe zijn de kinderen vrij om tijdens het zelfstandig werken een eigen keuze te maken. Echter, wanneer een kind een werkje kiest, dan wordt dat werkje ook afgemaakt. Wanneer een kind steeds weer een zelfde werkje kiest, zal de leerkracht sturend optreden en het kind helpen om een meer gevarieerde werkkeuze te maken. Zo zorgen wij ervoor dat alle vakgebieden voldoende aan bod komen.

Naast het belang dat wij hechten aan het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, hechten we grote waarde aan de zorg voor de omgeving. Dat begint in de onderbouw al bij het uitvoeren van kleine taakjes die ervoor zorgen dat het in de klas netjes blijft. In de bovenbouw verwachten wij meer van de kinderen en worden deze taken groter en meer. De bovenbouwleerlingen verrichten taken in het belang van de hele school. Natuurlijk hoort ook de zorg voor elkaar hierbij. In onze school geldt; anders maar toch samen. Dat houdt in dat we elkaar accepteren en respecteren zoals wij zijn. Dat gaat niet vanzelf. Onze schoolorganisatie helpt ons dit te bereiken. Wij werken heel bewust met heterogene groepen: meerdere leeftijdsgroepen bij elkaar in de klas. In de onderbouw zitten de kinderen uit groep 1 en 2 bij elkaar. De middenbouw heeft de groepen 3,4 en 5. De bovenbouw heeft de groepen 6,7 en 8. Door deze verdeling leren de kinderen te leven in een gemeenschap met verschillen in leeftijd, talenten en karakters. Ieder kind is een keer de jongste, de middelste of de oudste. Kinderen leren op natuurlijke wijze elkaar te helpen, maar ook om hulp te vragen. Samen werken en samen leren is wat wij willen bereiken. Natuurlijk komen er bij ons op school ook conflicten voor. Door het creëren van een veilig leer- en leefklimaat trachten we te bereiken dat het voor iedereen fijn is bij ons op school. Wij weten dat het belangrijk is dat kinderen zich welkom voelen en dat er plezier is. Daar investeren wij in. Elke ochtend bij binnenkomst worden alle kinderen persoonlijk begroet. Zo is er even een moment voor de leerkracht en het kind alleen. Hetzelfde gebeurt aan het eind van de schooldag. De juf geeft het kind een compliment, maakt een grapje of er wordt een afspraak voor de volgende dag gemaakt. Indien zich conflicten voordoen, dan leren we de kinderen hoe zij hiermee om kunnen gaan en leren we ze om het conflict vanuit elkaars gezichtspunt te bekijken. 

Hopelijk heeft u een beter beeld van onze school gekregen. Toch heb ik met deze beschrijving onze school nog niet volledig aan u kunnen voorstellen. De beste manier om onze school te leren kennen is om het zelf te ervaren. 

Ik nodig u van harte uit een afspraak te maken voor een introductie-gesprek. Ik vertel u graag over onze school en de dagelijkse gang van zaken. Tijdens de rondleiding kunt u zelf de sfeer van onze school proeven.

Met vriendelijke groet

Patricia Meyer

directeur

Montessori Hoorn

Montessorischool Hoorn

  • foto
  • slide 2
  • slide 3